TERMA DAN SYARAT PENGHANTARAN BUNGKUSAN PELBAGAI

Berikut adalah terma dan syarat yang dimasukkan antara anda, sebagai Penghantar dan Hero Runner Courier Sdn. Bhd (“Runner Courier”). Dengan menggunakan perkhidmatan Runner Courier, Penghantar bersetuju bahawa terma dan syarat akan terpakai dari masa Runner Courier menerima Item dan Penghantar akan dianggap telah menerima terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini. "Item" bermaksud semua dokumen atau bungkusan yang boleh dibawa/ dikirim dengan apa cara yang dipilih oleh Runner Courier.

 

1. PENGHANTARAN DOKUMEN ASAL DAN/ATAU RASMI :

Penghantaran dokumen asal dan/atau rasmi termasuk tetapi tidak terhad kepada MyKad, pasport, sijil lahir/nikah, buku cek, cukai jalan, sijil-sijil akademik atau lain-lain dokumen adalah di atas risiko Pengirim. Tanggungan Runner Courier terhadap sebarang kerugian atau kos langsung atau tidak langsung susulan dari kehilangan atau kerosakan pada dokumen-dokumen tersebut adalah terhad seperti terma dan syarat perkhidmatan ini.

 

2. PENGHANTARAN ITEM MERBAHAYA DAN BARANGAN TERLARANG :

Penghantaran Barangan Merbahaya dan Barangan Terlarang termasuk tetapi terhad kepada DADAH, SENJATAPI, UBAT-UBATAN TELARANG, DAUN KETUM, BAHAN KIMIA, BAHAN MUDAH TERBAKAR DAN MELETUP serta lain-lain Item yang menyalahi undang-undang (bermaksud apa-apa Item yang dilarang oleh undang-undang, peraturan dan / atau pihak berkuasa negara asal dan / atau negara tujuan) adalah dilarang sama sekali. Runner Courier berhak untuk meminda atau mengubah kelas Item yang dikategorikan sebagai Barangan Merbahaya atau Barangan Terlarang pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Runner Courier berhak untuk menolak penghantaran Item pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya jika Runner Courier menganggap bahawa kandungan atau mana-mana bahagian kandungan Item tersebut adalah merbahaya atau dilarang sama ada atau tidak penghantaran tersebut telah diterima oleh Runner Courier. Runner Courier tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pemulangan penghantaran atau tuntutan kehilangan, kerosakan atau kerugian langsung atau tidak langsung, walaupun dihantar atau diterima untuk penghantaran secara sengaja atau tidak sengaja. Runner Courier tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekiranya Runner Courier memutuskan untuk tidak menerima penyertaan dan / atau untuk terus menghantar dan / atau jika sebarang penghantaran dikembalikan, dimusnahkan atau ditahan oleh mana-mana pihak berkuasa di negara asal dan / atau negara destinasi.

 

3. PENGHANTARAN DI ATAS TANGGUNGJAWAB PENGIRIM :

(a)   Pengirim bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang penghantaran Item seperti berbentuk cecair, krim atau kosmetik di dalam bekas yang berisiko mudah pecah serta sebarang bentuk makanan yang mudah rosak atau boleh membawa mudarat kepada Item lain. Runner Courier tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pemulangan penghantaran atau tuntutan kerosakan serta kerugian tidak langsung walaupun dihantar atau diterima untuk penghantaran secara sengaja atau tidak sengaja.

 

(b)   Pengirim juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang penghantaran barangan kaca, porselin, seramik atau barang perhiasan yang rapuh/mudah pecah. Runner Courier tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan kerosakan atau kerugian tidak langsung kecuali Item tersebut telah diinsuran menerusi Runner Courier serta dibungkus dan dilabel dengan sempurna.

 

(c)   Pengirim bertanggungjawab memastikan Item yang dihantar telah dilabelkan dengan jelas dan dibungkus atau dibalut dengan sempurna dan selamat untuk pengangkutan dan dapat menahan pengendalian kurier. Runner Courier tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekiranya didapati bahawa Item yang dihantar telah hilang, rosak dan / atau ditangguhkan kerana kegagalan Pengirim dalam memastikan Item yang dihantar telah dilabel dengan jelas dan dibungkus dengan kemas, dengan selamat walau apa pun penerimaan Runner Courier untuk pengeposan Item itu. Pengirim bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua caj, kos dan perbelanjaan termasuk tetapi tidak terhad kepada caj pengangkutan dan kemungkinan surcaj, kastam, tugas, penilaian termasuk sebarang Item yang berkaitan dengan pembayaran terdahulu, penalti dan denda kerajaan, cukai dan bayaran peguam dan kos undang-undang dan apa-apa kos yang mungkin ditanggung untuk mengembalikan penghantaran atau pergudangan, sementara menunggu pelupusan yang sama. Runner Courier tidak bertanggungjawab terhadap tuntutan yang gagal dibuktikan secara fizikal dan sahih bahawa kerosakan tersebut disebabkan oleh Runner Courier.

 

 

4. PENGISYTIHARAN KANDUNGAN ITEM :

Kandungan Item yang hendak dihantar mestilah diisytiharkan dengan lengkap dan sahih di dalam borong slip pungutan dan penghantaran. Runner Courier tidak akan melayani sebarang tuntutan penghantaran atau pampasan sekiranya pengisytiharan semasa penghantaran adalah palsu, tidak lengkap, mengelirukan atau bercanggah dari kandungan yang telah diisytiharkan semasa penghantaran dibuat. Runner Courier berhak untuk menolak apa-apa caj bayaran, bayaran balik atau pampasan sekiranya apa-apa maklumat dalam nota konsainan itu mengelirukan, tidak lengkap, tidak boleh dibaca, mengelirukan, tidak konsisten dengan kandungan dan nilai sebenar Item yang diisytiharkan semasa penghantaran.

 

5. JAMINAN SERAHAN :

Runner Courier akan membuat segala usaha yang munasabah untuk menyampaikan Item mengikut masa/ standard serahan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, jadual penghantaran tidak mengikat dan tidak menjadi sebahagian daripada kontrak. Runner Courier tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kos atau kerugian yang disebabkan oleh kelewatan.

 

6. KEADAAN DI LUAR KAWALAN RUNNER COURIER :

Runner Courier tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan kerugian, kerosakan, kegagalan atau penghantaran terlewat yang disebabkan oleh perkara atau keadaan di luar dan / atau kuasa Runner Courier. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: (a) perbuatan Tuhan, bencana seperti gempa bumi, badai, banjir dan lain-lain, (b) perang, embargo, kemalangan pesawat, (c) kebakaran atau rompakan (d) atau pemadaman, imej elektronik atau fotografi, data atau rakaman; apa-apa kecacatan atau ciri yang berkaitan dengan sifat Item itu, walaupun diketahui oleh Runner Courier dan (e) Item yang disita atau ditahan oleh jabatan Kastam atau mana-mana pihak berkuasa relevan negara asal dan / atau negara destinasi. Pengirim bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa cukai, kewajipan, denda atau denda yang dikenakan oleh Jabatan Kastam atau mana-mana pihak berkuasa relevan negara asal dan / atau negara destinasi.

 

7. KEROSAKAN AKIBAT :

Runner Courier tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan akibat, termasuk tetapi tidak terhad kerugian yang timbul daripada kehilangan kontrak, keuntungan, pendapatan, pendapatan sama ada kerugian atau kerosakan itu adalah khas atau tidak langsung dan walaupun risiko kerugian atau kerosakan itu dibawa ke perhatian Runner Courier sebelum atau selepas penerimaan Item oleh Runner Courier atau kos tidak langsung lain, yang disebabkan oleh apa-apa kelewatan, kerosakan atau kehilangan kandungan dalam Item (keseluruhan atau sebahagian daripada kandungan) atau Item.

 

8. ADUAN DAN/ATAU TUNTUTAN UNTUK KEROSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN KANDUNGAN :

Sebarang kerosakan dan/atau kehilangan kandungan mestilah dilaporkan kepada Runner Courier dalam tempoh 24 jam selepas Item diterima. Runner Courier tidak akan melayan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak sekiranya aduan atau tuntutan yang dibuat selepas tempoh 24 jam Item diterima tanpa bantahan. Item yang didakwa rosak dan/atau hilang di bawah kawalan Runner Courier mesti dibuktikan secara fizikal semasa aduan dibuat supaya pemeriksaan dan pengesahan dapat dilakukan oleh Runner Courier. Runner Courier berhak menolak sebarang tuntutan sekiranya pihak pengadu gagal mengemukakan bukti kerosakan dan/atau kehilangan yang berlaku di bawah kawalan Runner Courier. Tanggungan Runner Courier adalah terhad kepada kerosakan dan/atau kehilangan kandungan mengikut had yang dinyatakan. 

 

9. TUNTUTAN GANTIRUGI :

Sebarang tuntutan gantirugi akibat kehilangan dan/ atau kerosakan Item hanya boleh dituntut oleh pihak pengirim atau wakil yang dipersetujui secara bertulis oleh pengirim. Tuntutan gantirugi mesti dituntut dalam tempoh 24 jam dari tarikh penghantaran secara bertulis bersama dengan bukti penghantaran dan salinan dokumen pengenalan rasmi penghantar atau penerima. Runner Courier berhak untuk tidak melayan sebarang aduan dan / atau tuntutan yang diterima selepas tarikh akhir aduan dan / atau tuntutan tanpa apa-apa liabiliti kepada Pengirim.

 

 

10. LIABILITI RUNNER COURIER :

Liabiliti Runner Courier adalah terhad kepada subjek berikut kepada mana yang lebih rendah, (a) Nilai sebenar Item yang hilang atau rosak; atau (b) Maksimum RM10.00 (perconsignment note) untuk Item yang mengandungi dokumen / kandungan seberat kurang daripada 1kg; atau (c) Maksimum RM 30.00 (perconsignment note) untuk Item berat seberat 1kg dan lebih banyak, dengan syarat bahawa kadar dagangan telah dibayar pada masa penghantaran oleh Pengirim; dan (d) terhad kepada 1 tuntutan untuk 1 Item yang disiarkan sahaja ("Had Maksimum Liabiliti"). Sekiranya nilai pengeposan melebihi Had Liabiliti Maksimum Runner Courier, ia adalah tanggungjawab Pengirim untuk menginsuranskan Item yang dihantar sama ada melalui insurans pilihan yang ditawarkan oleh Runner Courier atau mana-mana insurans pihak ketiga lain yang diperoleh oleh Pengirim.

 

11. SEVERANCE :

Sekiranya mana-mana klausa di atas tidak boleh dikuatkuasakan atas apa jua sebab, ia tidak akan menghalang kesahan dan kebolehkuatkuasaan terma dan syarat lain di sini.

 

12. PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT :

Adalah dengan ini dipersetujui bahawa terma dan syarat di dalam ini boleh diubah, diubah, diganti dan / atau ditambah dari semasa ke semasa atau pada bila-bila masa oleh Runner Courier atas budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu. Perubahan, variasi, penggantian dan / atau penambahan sedemikian akan berkuatkuasa pada tarikh Runner Courier mengisytiharkan ia berkesan.

 

13. UNDANG-UNDANG YANG MENGUATKUASAKAN:

Terma dan Syarat Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia melainkan Penghantaran dikemukakan kepada Runner Courier di suatu tempat di luar bidang kuasa mahkamah Malaysia yang mana undang-undang negara di mana Penghantaran yang dikemukakan kepada Runner Courier adalah undang-undang yang mentadbir dan mahkamah negara di mana Penghantaran yang dikemukakan kepada Runner Courier akan mempunyai bidang kuasa dan Pengirim secara muktamad dikemukakan ke bidang kuasa mahkamah tersebut.